childsmile Allan

Allan is een jongen van 4 jaar oud, geboren op de Filippijnen. Hij is het vierde kind van Mr and Mrs Allan Malaque sr. De familie woont in Forest Drive Village, San Roque, Bislig City 8311 SDS Philippines.

Allan heeft 3 zusjes and 1 broertje. Zij wonen in een oud huis zonder enige voorziening van electriciteit of iets dergelijks. Allens vader werkt als dagloner op het land; zijn moeder is een huisvrouw die soms kan gaan schoonmaken bij andere mensen. Als beiden werk kunnen vinden op een dag dan liggen de verdiensten gezamenlijk op ongeveer 280 pesos per dag(ongeveer 5,50 euro). Het komt echter veel meer voor dat alleen de vader (of de moeder) werk kan vinden waardoor er slechts een bedrag van 150 pesos (ongeveer 2,80 euro) verdiend wordt. Allan ging naar school in het FDV dagcentrum. Hij is gestopt om naar school te gaan omdat veel van zijn klasgenootjes hem pesten met zijn uiterlijk. Sommigen trokken gekke gezichten om Allen na te doen en hem op die wijze verder te pesten. Er is daarna nog getracht om Allen naar een speciale school te brengen een dorp verderop maar helaas kunnen zijn ouders dit niet betalen (weliswaar is de school gratis maar er dient ook voor vervoer gezorgd te worden en dit kost te veel geld); bovendien is het ook geen structurele oplossing voor het probleem. Dus heeft Allen besloten niet meer naar school te gaan. Bij een bezoek van Narissa Coffman, bestuurslid van de stichting Childsmile, heeft zij van de situatie kennisgenomen en is daar zo boos om geworden dat zij verdere aktie heeft ondernomen. Stichting ChildSmile heeft ondertussen besloten Allan te helpen door zijn operatie te financieren. De operatie die bij Alan gaat plaatsvinden zal ertoe leiden dat Alan daarna weer zonder noemenswaardige afwijkingen als een gezond kind weer verder kan leven. Bovendien zal Stichting ChildSmile Alan (financieel) bijstaan bij het opnieuw aanleren van een heleboel zaken zoals eten, praten, drinken e.d.. Stichting ChildSmile heeft voor de operatie naar financiering gezocht en wij zijn enorm blij te kunnen berichten dat de financiering volledig wordt gedaan door WellShaped Corporation.

De gang van zaken en het eerste schema voor de operatie hebben er als volgt uitgezien;

Allan moet een rontgenopname laten maken van zijn borst, is deze in orde dan kan hij geopereerd worden. De operatie was aanvankelijk gepland op 30 augustus 2012. Helaas was de rontgen opname niet goed (gebleken is dat Allen bronchopneumonia heeft). De kinderarts heeft vervolgens medicijnen voorgeschreven en er is een vervolgafspraak gemaakt om nogmaals een rontgen foto te laten maken. Kortgeleden hoorden we dat de uitslag van deze foto goed is zodat de medicijnen hun werk goed hebben gedaan en dat Allan geopereerd kan worden. Allan staat op 21 september a.s. gepland om geopereerd te worden!

Meteen hierbij willen wij onze waardering uitbrengen voor het werk dat Narisa heeft gedaan, op dit moment doet en nog gaat doen.
Geweldig dat zij deze bijzonder zware (in emotioneel en fysiek opzicht) taak heeft gedaan terwijl haar moeder terminaal is. In 1 woord: geweldig!!
Vandaag hebben wij gehoord dat Allan vrij is van bronchopneumonia en dat zijn operatie gepland staat voor 21 september a.s.!!
childsmile Allan na operatieAllan is ondertussen geopereerd (zie foto) en is een heel ander kind geworden. Dit is dus hoe jouw steun bijdraagt aan de toekomst van een kind

‚Äč

Allan is a boy of 4 years old, born in the Philippines. He is the fourth child of Mr. and Mrs. Allan Malaque Sr. The family lives in Forest Village Drive, San Roque, Bislig City 8311 Philippines SDS.

Allan has 3 sisters and 1 brother. They live in an old house without any supply of electricity or something. Allan’s father works as a day laborer on the land, and his mother is a housewife who sometimes can go clean up other people. If both can find work in a day then are the merits jointly about 280 pesos a day (about 5.50 euros). However, it is much more that only the father (or mother) finds work making only a sum of 150 pesos (about 2.80 euros) earned. Allan went to school in the FDV daycare. He stopped going to school because many of his classmates tease him about his appearance. Some do crazy faces for Allan to imitate him, and in this way to further bullying. There was afterwards tried to bring Allan to a special school to a neighboring village but unfortunately his parents cannot afford to pay (although the school is free, but there should also be provided for transportation and it costs too much money), however, this is not a structural solution to the problem. So Allan has decided not to go to school. During a visit by Narissa Coffman, board member of Childsmile foundation, she has taken note of the situation and was very angry so further action is taken. ChildSmile Foundation has meanwhile decided Allan to help finance his operation. Moreover ChildSmile Foundation will provide Allan (financial) assistance in re-learning a lot of things such as eating, talking, drinking etc. ChildSmile Foundation has been looking for the funding of the operations and we are delighted to announce that funding is completely done by Well Shaped Corporation.

The state of affairs and the first schedule for the operation have looked like this;

Allan, an X-ray image to be making his chest, if this is in order he can be operated. The transaction was originally scheduled for August 30, 2012. Unfortunately, the X-ray recording not good (it appears that Allen has bronchopneumonia). The pediatrician then prescribed medication and a follow-up appointment made again an x-ray to make. Recently we heard that the outcome of this picture is good so the medication job well done and that Allan can be operated. Allan is on 21 September next scheduled for surgery!

Immediately we hereby issue our appreciation for the work of Narisa and is currently doing and will do.

Great that they particularly (emotionally and physically) done their job well while her mother is terminal. In one word: amazing!

Today we heard that Allan is free from bronchopneumonia and that his surgery scheduled for 21 September!

Allan is now operated (see photo) and has become a very different child. This is how your support contributes to the future of a child


sponsors