De stichting is opgericht in 2012 en is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is toegelaten onder nummer: RSIN nr. 851948406. Stichting Childsmile voldoet daarmee tevens aan de gestelde voorwaarden en eisen van transparantie en integriteit. Bovendien staat Childsmile onder toezicht van een Raad van Toezicht.

Naast het bestuur van de stichting is er dan ook een Raad van Toezicht die tot taak heeft toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend.

In dit kader bewaakt de Raad van Toezicht casu quo houdt deze toezicht op tenminste:

– de realisatie van de doelstellingen van de stichting;

– de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting;

– de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;

– de financiĆ«le verslaglegging;

– de naleving van de wet- en regelgeving;

Leden van de Raad van Toezicht.

In de Raad van Toezicht hebben mensen plaatsgenomen die het doel ondersteunen, bekendheid hebben met organisaties in de brede zin van het woord, deskundigheid hebben op PR- en financieel-technisch gebied. Vanuit het perspectief van de taakstelling zoals hierboven genoemd wordt dan ook voldaan aan de benodigde deskundigheid.

De Raad van Toezicht bestaat thans uit:childsmile RvT

RutgerRutger de Graaf, Lecturer Communication Science at University of Amsterdam, Communications and Quality Manager at St. Hervormd Centrum Pennemes, Researcher at Universiteit Utrecht, Research Manager at Interview-NSS.

A OranjeProf. dr. Arnold P. Oranje, professor in Pediatric Dermatology, verbonden aan Erasmus MC, Consulent algemene dermatologie & kinderdermatologie, Afdeling Kindergeneeskunde Erasmus MC, Rotterdam, Nederland. Erevoorzitter en erebestuurslid van de European Society for Pediatric Dermatology. Erevoorzitter van de VKD.

Momenteel zijn er gesprekken gaande met nog drie andere gegadigden voor de functie van lid van de Raad van Toezicht. Verwacht wordt dat op korte termijn de gesprekken worden afgerond en wij deze mensen aan de Raad van Toezicht kunnen toevoegen.

Door deze samenstelling van de organisatie wordt een transparantie bereikt terwijl tevens controle zowel vooraf als nadien plaatst kunnen vinden.

Naast het bestuur en Raad van Toezicht, beiden onbezoldigd, wordt er een bedrijfsbureau opgericht aan het hoofd waarvan een directeur wordt aangesteld. Dit bedrijfsbureau zal zich in hoge mate gaan bezighouden met fondsenwerving welke op incidentele wijze plaats zal vinden maar tevens op een meer langdurige basis (denk bijv. aan een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de stichting naar voren treedt). Het bedrijfsbureau overlegt met het bestuur en staat daar rechtstreeks onder; er is geen zelfstandige bevoegdheid aan het bedrijfsbureau dan wel haar directie gegeven.

Een van de taken van het bedrijfsbureau zal zijn het op langere termijn plannen van evenementen, het zoeken naar donateurs en het werven van fondsen in het algemeen.


sponsors